నెం: 1 కార్టూనిస్టు కేవలం మల్లిక్ మాత్రమే!

ఎవరైనా సరే మల్లిక్ కార్టూన్స్ చదివితే పగలబడి నవ్వాల్సించే. తెలుగు కార్టూన్ రంగంలో మల్లిక్ సంపాదించుకున్న కీర్తి అంతా, ఇంతా కాదు. ఎవరికీ దక్కనంత స్థాయిలో తనకు అభిమానులను సంపాదిన్చుకున్నాడాయన. మచ్చుకు కొన్ని మల్లిక్ కార్టూన్స్ చూడండి మీరే ఎలా పగలబడి నవ్వుతారో...Read More

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...